Markets extend their rally over Pfizer’s full FDA approval - Tuesday Review, August 24

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:56, 25 August 2021

1629878106.jpg
German economic data showed the GDP rose more than expected in Q2

The US

Wall Street ended higher, as the FDA’s full approval of a COVID-19 vaccine and the absence of negative catalysts kept risk appetite alive ahead of the Jackson Hole Symposium. USA30 rose 0.09%, and USA500 gained 0.15%. TECH100 added 0.52%.

Crude oil went up 1.1% at $66.39 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1,803.15 per ounce.

 

Asia and Australia

Stocks were up, boosted by the FDA’s approval of the COVID-19 vaccine, which is expected to increase US vaccination rates and assuage concerns over the virus’s impact on global economic recovery.

Japan225 rose 1.12%.

HongKong45 was up 0.28%.

Down under, Australia200 traded 0.28% higher.

 

Europe

Markets closed in the green, helped by stronger than expected German growth and the full US approval of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine.

Germany30 traded 0.2% higher. France40 and UK100 each added 0.1%.

Brent oil rose 1.2% to $69.19 per barrel.

EUR/USD lost 0.1% trading at 1.1737.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.