Markets focused on earnings, and US inflation data - Thursday Review, May 13

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:37, 14 May 2021

The latest economic data is not totally is line with what investors expected, raising inflation worries

The US

Wall Street closed higher, boosted by a labor market that seems to be recovering from the COVID-19 pandemic’s impact. USA30 rose 1.29%, while USA500 went up 1.2%. TECH100 edged 0.72% higher.

Crude oil fell 3.25% to $63.93 a barrel.

Gold was up 0.15% to $1,825.55 an ounce.

The Dollar Index added 0.05% to 90.730.

 

Asia and Australia

Stocks were down as the bond yields rose over concerns that the bigger-than-expected increase in US consumer prices could impact the global economic recovery.

HongKong45 traded 1.16%.

Japan225 fell 1.90% after March’s current account data was disappointing.

Down under, Australia200 was down 0.34%.

 

Europe

Germany30 gained 0.33%, while France40 gained 0.14%. UK100 slipped 1.3% after major companies such as Burberry, BP, and Royal Dutch Shell dragged the index lower.

Brent oil lost 2.91%, reaching $67.30 per barrel.

EUR/USD was up 0.07% to 1.2078.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.