Article Hero

Markets focused on the implications of the disagreement in OPEC+ talks - Tuesday Review, July 6

1625643491.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
07 tháng 7 2021
The UK food sector and US tech stocks were also among the highlights

The US

Wall Street returned to action after the Independence Day holiday, with financials and other groups closely tied to economic growth leading the declines. On the other hand, the tech-driven index edged higher to another closing record. USA30 fell 0.6%, and USA500 lost 0.20%. TECH100 added 0.17%.

Crude oil traded 2.3% higher at $76.87 per barrel.

Gold rose 1.3% to $1,806.45 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets mainly were up alongside soaring oil prices, even as investors digested the dissensions between OPEC+ members. Japan225 was up 0.34%.

HongKong45 traded 0.17% lower.

Down under, Australia200 edged up 0.18% ahead of the Reserve Bank of Australia’s policy decision. The bank was expected to start withdrawing some stimulus measures.

 

Europe

Stocks mainly slipped lower as investors focused on the rising oil prices. However, the UK food retailer sector remained in the spotlight, with Ocado announcing a 20% rise in revenue for the first half of the year. Germany30 traded 0.4% lower, while France40 fell 0.3%. UK100 outperformed, adding 0.1%.

Brent oil rose 0.7% to $77.71 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1882 after gaining 0.2%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.