Markets mostly down ahead of the Federal Reserve’s meeting - Tuesday Review, April 27

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:25, 28 April 2021

1619599168.png
Investors exercised caution ahead of FED’s meeting, big tech earnings

The U.S.

Wall Street traded largely flat ahead of the two-day FED meeting due to start Wednesday. USA30 added 0.01%, while USA500 fell 0.02%. TECH100 traded 0.34% lower.

Crude oil rose 2.12% to $63.22 a barrel.

Gold was down 0.28% to $1,775.15 per ounce.

The Dollar Index was up 0.12% at 90.890.

 

Asia and Australia

Japan225 traded 0.4% lower, as new COVID-19 infections remained a worry in the region even though the Bank of Japan announced that it would keep the monetary policy unchanged.

HongKong45 inched down 0.09%.

Down under, Australia200 fell 0.50%.

USD/JPY rose 0.63% to 108.77.

 

Europe

Stock market traded mostly unchanged, with investors focusing on earnings from companies like HSBC and BP, ahead of the start of the Federal Reserve’s two-day meeting.

Germany30 and France40 were flat. UK100 climbed 0.1%.

Brent oil traded 1.72% higher at $66.15 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2087 after it gained 0.03%.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.