Marvell Technology results beat Q1 expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:51, 09 June 2021

The developer and producer of semiconductors and related technology posted first quarter 2022 results that surpassed expectations

Marvell Technology revealed an EPS of 29 cents on revenues of $832.3 million. Both figures came in higher than what analysts expected. They anticipated an EPS of 27 cents and $805.8 million in revenues.

For the future, Marvel is looking for earnings-per-share between 28 cents – 34 cents, on revenue of $1.06 billion. While Wall Street's expectation for an EPS falls in the company's range – 30 cents – the same cannot be said about the revenue, expected to come in at $840.2 million. "Marvell's outlook for strong revenue growth in the second quarter highlights robust demand across all our key end markets. I have never felt stronger about our prospects and believe that we are at the beginning of a multi-year growth cycle," stated the company.

The improved figures are expected to be driven by Inphi, the company Marvell acquired about ten days before the end of the quarter.

At the moment of writing, Marvell Technology stock price added more than 6% during pre-market trading.

 Sources: seekingalpha.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.