Mediocre Q3 earnings for Gap

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:19, 24 November 2021

Gap slashed the full-year outlook for profits and sales

For the quarter ended October 30, Gap reported an EPS of 27 cents, lower than 50 cents expected. Revenue also came in lower-than-expected, at $3.94 billion versus $4.44 billion forecasted. The company swung to a net loss of $152 million.

According to Gap’s CFO Katrina O’Connell, backlogs at US ports had a meaningful impact into the second half of the year, resulting in three straight weeks of unanticipated delays of Gap’s fall products. The disruption is said to last until early next year.

One of Gap’s businesses, Old Navy, was disproportionately impacted by supply chain delays, especially the women’s section. Old-navy’s same-store sales fell 9% year over year.

For Q4, Gap expects the inventories to be up high-single digits year over year after the last quarter’s 1% decline. The full-year revenue is seen 20% higher, which is less than its previous outlook of 30% increase. Moreover, Gap bets that a tie-up with Kanye West’s Yeezy line will boost sales and attract new customers.

At the moment of writing, Gap stock price was down almost 22%, whipping out the stock’s 16% gain for the year.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.