Microsoft beat fiscal Q2 estimates

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:27, 27 tháng 1 2022

1643203874.png
The company's gaming business is the center of attention following Activision Blizzard acquisition plans

In fiscal Q2 2022, Microsoft topped earnings per share and revenue expectations. The tech behemoth revealed an adjusted EPS of $2.48 while the market looked for $2.31. At the same time, revenue came in at $51.73 billion, higher than the $50.88 billion previously touted. Revenue increased 20% compared to the previous year's numbers, while compared to the fiscal Q1 2022, it grew 22%.

Microsoft's Intelligent Cloud segment, including the Azure public cloud, GitHub, and Windows Server, generated $18.33 billion in revenue, marking a 25.5% growth compared to the previous figures.

The company's game segment – which now accounts for almost 11% of the overall revenue – caught investors' eyes this month after Microsoft revealed plans to purchase Activision Blizzard for $68.7 billion, the largest deal in Microsoft's 46-year history.

For fiscal Q3 2022, Microsoft expects the revenue to reach a high of $49.3 billion, topping the $48.23 billion market consensus.

At the moment of writing, Microsoft's stock price was trading 3.89% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.