Microsoft buys Nuance Communications for $19 billion

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:55, 14 April 2021

1618323103.png
The week started with an important acquisition in the tech sector

Microsoft announced that it would purchase Nuance Communications, a speech recognition company, for $56 per share, pushing the deal at roughly $16 billion ($19 billion, including debt).

The Burlington-based company Nuance Communications is mainly known for its Dragon software which “uses deep learning to transcribe speech and improves its accuracy over time by adapting to a user’s voice.” It is used for various services and apps, including Apple’s Siri.

Microsoft’s Nuance acquisition is its second largest after the $26 billion deal with LinkedIn in 2016. Moreover, it comes when speech tech is rapidly evolving due to the progress made in AI.

According to experts, for Microsoft, which gets 2/3 of its revenue from software sales and cloud computing, it will be a natural move to improve and implement the new technology to its existing software like Teams or Azure cloud business.

This is not Microsoft’ first purchase this year. Last month it bought ZeniMax – a games company – for $7.5 billion.

Following the news, Nuance stock price went up 15.95%, while Microsoft closed 0.02% higher.

Sources: theverge.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.