Microsoft sets records with Activision Blizzard

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:38, 19 tháng 1 2022

1642607172.png
Microsoft recorded its largest ever acquisition - $68.7 billion

Activision Blizzard, known for Call of Duty, World of Warcraft, and Diablo, will make Microsoft the "third-largest gaming company by revenue, behind Tencent and Sony."

Microsoft expects the deal to close in fiscal 2023, as it still must receive approval from Activision's shareholders and regulators, given that the latter operates in several markets. Many of Activision's games will be added to Xbox Game Pass and PC Game Pass upon the deal. Currently, Xbox Game Pass has 25 million subscribers.

Following the news, Sony stock price plunged 13% during Tokyo trading hours. Its NYSE-listed shares traded 5% lower in pre-market. Sony's PlayStation leads Microsoft's Xbox in the gaming sector for consoles. According to experts, any attempt by Microsoft to remove titles from Sony's system will be a complex process and could invite charges of being anti-competitive.

While Sony's shares plummeted, Activision's stock price closed almost 26% higher at $82.31.

Sources: cnbc.com, theverge.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.