Article Hero

Mixed beginning of the week for global markets - Monday Review, July 5

1625558294.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
06 tháng 7 2021
European stocks lower amid OPEC+ meeting and a possible new deal in the grocery sector

The US

Markets were closed for Independence Day Holiday.

Crude oil traded 0.2% higher at $75.27 a barrel.

Gold rose 0.5% to $1,792.85 per ounce.

 

Asia and Australia

Equities were mostly higher after the release of a slew of economic metrics in the region.

HongKong45 inched up 0.03%.

Japan225 was down 0.59% after services PMI for June came in higher-than-expected at 48.

Down under, Australia200 edged up 0.15% with better-than-expected month-on-month growth of retail sales – 0.4%. Moreover, the Reserve Bank of Australia is due to hand down its policy decision on Tuesday.

 

Europe

Stocks edged lower, with investors keeping a close eye on the oil market, while the prospects of a bidding war for Morrisons sparked interest across the UK grocery sector.

Germany30 traded 0.6% lower, while France40 dropped 0.4%. UK100 fell 0.1%.

Brent oil rose 0.1% to $76.27 per barrel.

EUR/USD traded 01% higher at 1.1869.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.