Mixed day for the global markets as asset tapering and COVID-19 concerns loom - Tuesday Review, August 10

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:58, 11 August 2021

The US $1 trillion infrastructure bill clears Senate

The US

Wall Street closed mainly in the green, as economically sensitive value stocks gained after the US Senate’s passed a $1 trillion bipartisan infrastructure package. USA30 rose 0.46%, while USA500 gained 0.10%. TECH100 dropped 0.49%.

Crude oil rose 3.32% to hit $68.69 per barrel.

Gold was up 0.30% to $1,731.75 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.16%, trading at 93.085.

 

Asia and Australia

Stocks were mixed. Besides the ongoing debate on central bank asset tapering, investors also focused on the impact of a resurgence in COVID-19 cases on the global economic recovery. Japan225 rose 0.90%, with markets reopening after the holiday.

HongKong45 was down 0.36%.

Down under, Australia200 edged up 0.20%.

 

Europe

Markets closed higher as traders shrugged off fears over the Delta variant and rising inflation. Germany30 gained 0.16%. France40 traded 0.10% higher, reaching a new 5-year high.

Brent oil rose 2.88% to trade at $71.03 a barrel.

EUR/USD was down 0.16% to 1.1718.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.