Article Hero

Mixed day for the global markets as earnings and Fed meeting is in focus - Tuesday Review, July 27

1627462554.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
28 tháng 7 2021
China’s regulatory crackdown keeps investors on their toes

The US

Wall Street closed lower for the first time in six sessions. USA30 dropped 0.2%, while USA500 lost 0.5%. TECH100 fell 1.2%. The declines come after the record closes on Monday to start the week of earnings, and an important update policy from the Federal Reserve is due on Wednesday.

Crude oil traded 0.1% lower at $71.86 a barrel.

Gold fell 0.1% to $1,798.10 per ounce.

 

Asia and Australia

Stocks were mostly up, recovering from multi-month lows touched Monday, with investors keeping an eye on the US, where major companies report earnings, and the Fed meets this week. Moreover, investors worry over government regulations in the education, property, and tech sectors.

Japan225 traded 0.53% higher.

Down under, Australia200 was up 0.45%.

HongKong45 fell 0.66%.

 

Europe

Markets weakened Tuesday, continuing to feel the backlash of China’s regulatory scrutiny while the corporate earnings were coming in a mixed fashion. Germany30 and UK100 each traded 0.9% lower. France40 fell 0.7%.

Brent Oil fell 0.1% to $73.67 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1782.

Sources: investing.com, seekingalpha.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.