Mixed day for the global markets as they prepared for inflation and unemployment data - Wednesday Review, March 31

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:18, 05 April 2021

A new stimulus package could be in sight for the U.S

The US

Wall Street embraced the bullish stance of tech stocks, with FAANG and Microsoft leading. Moreover, President Biden considers another $2 trillion stimulus package that will focus on infrastructure and clean energy.  USA30 fell 0.26%, while USA500 rose 0.36%. TECH100 was up 1.5%.

Crude oil added 0.4%, reaching $60.77 per barrel.

Gold traded 0.2% lower at $1,683.45 per ounce.

 

Asia and Australia

HongKong45 was down 0.43%.

Japan225 fell 0.60% after multiple banks took a hit from the collapse of Archegos Capital Management.

Down under, Australia200 jumped 1.58% as residents wait for COVID-19-related restrictions to be lifted.

 

Europe

Markets traded lower, giving up some gains from the previous sessions as they expected key inflation and unemployment data. Germany30 and France40 each fell 0.1%. UK100 dropped 0.3%.

Brent oil rose 0.4% to $64.45 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1732 after it gained 0.2%.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.