Mixed day for the global markets - Tuesday Review, July 13

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:46, 14 July 2021

CPI and earnings caught investors’ eyes

The US

Wall Street ended in the red Tuesday after hitting record highs. Investors focused on the jump in consumer prices in June and earnings. USA30 fell 0.31%, while USA500 traded 0.35% lower. TECH100 edged 0.38% lower.

Crude oil rose 1.67% to $75.34 per barrel.

Gold was up 0.12% to $1,808.05 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.56% at 92.773.

 

Asia and Australia

Markets were up ahead of the trade data from China and the US inflation metrics. Moreover, on investors’ radars were the second-quarter earnings.

HongKong45 surged 1.55%.

Japan225 traded 0.83% higher.

Down under, Australia200 was up 0.46%.

USD/JPY rose 0.25% to 110.62.

 

Europe

Stock markets traded in a mixed fashion, with the banking sector helping the British index outperform, following the scrapping of dividend curb by the Bank of England. Germany30 and France40 each traded 0.2% lower. UK100 climbed 0.3%.

Brent oil rose 1.82% to trade at $76.53 a barrel.

EUR/USD was down 0.67% to 1.1779.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.