Mixed fiscal Q1 2022 figures for Oracle

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:48, 14 September 2021

The software maker revealed a program to encourage customers to adopt its public cloud services in Q1 2022

Oracle posted an adjusted EPS of $1.03 compared to the 97 cents per share expected by analysts. Revenue increased 4% year-over-year in the quarter ended August 31. Still, it came short of the $9.77 billion touted at $9.73 billion.

The company’s most prominent business segment – cloud services and license support – generated $7.37 billion, up 6% compared to the previous figures. At the same time, the cloud license and on-premises license segment brought $813 million in revenue, down 8% from the last numbers.

However, Oracle boosted its capital expenditure above $1 billion, compared with $436 million in the year-ago quarter. The move comes after executives wanted to have an infrastructure able to meet expected cloud demand.

Moreover, in June, Oracle announced the Oracle Support Rewards program meant to help customers speed migrations to the cloud while reducing their software license support costs. Through this, customers will earn at least 25 cents for each dollar of Oracle Cloud Infrastructure Universal Credits they purchase and consume.

For fiscal Q2 2022, Oracle expects the EPS to range between $1.09-$1.13 and the revenue to grow by as much as 5%.

Even though the latest quarterly figures came below expectations, impacting the value of its shares, the Oracle share price added 37% since the beginning of the year. USA500 is up about 19% over the same period.

 

Sources: cnbc.com, prnewswire.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.