Mixed quarterly figures for Netflix

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:44, 21 April 2021

One of the largest streaming platforms in the world reported mixed first-quarter 2021 figures

Netflix revealed an EPS of $3.75, topping the $2.97 expected. Revenue also came ahead of the $7.13 billion consensus at $7.16 billion.

On the other hand, the number of global paid net subscriber additions came below estimates. According to FactSet, Netflix gained 3.98 million new users in the past quarter versus the 6.2 million expected. Netflix stated the slowdown in the number of subscribers was caused by the ongoing pandemic, which forced it to delay some shows and films. The company anticipates that the content will pick up later in 2021.

However, Netflix managed to hold itself up against competitors like Disney+ and Hulu, HBO Max, Apple TV+, and Amazon Prime.

For the future, Netflix will continue its buyback program to repurchase up to $5 billion on common stock. Moreover, it expects 1 million paid net subscribers in Q2.

After the news hit the wires, Netflix stock price fell more than 10%.

Source: cnbc.com, factset.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.