Article Hero

Mixed quarterly figures for Uber

1620301976.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
06 tháng 5 2021
One of the largest ride-hailing and delivery companies, Uber, reported mixed Q1 2021 figures

For the first three months of the year, it reported a loss-per-share of 6 cents, a significant improvement from what the market expected – 54 cents. At the same time, delivery revenue outperformed the core ride-hailing segment at $1.7 billion, compared with $853 million. The Eats segment’s revenue increased 28% quarter over quarter.

Overall, Uber’s net loss came in at $108 million, a significant improvement from $968 million reported in Q4 2020. The progress was set in motion by the $1.6 billion gain from the sale of its self-driving unit, ATG, to Aurora.

The number of drivers and couriers reached approximately 3.5 million, marking a 4% rise quarter over quarter. However, the numbers are 22% lower than what it reported during the same time last year. Trips on the platform were flat at 1.45 billion and 13% lower from the same quarter a year ago.

Just like Lyft, which also had earnings report, Uber is also in need of drivers to meet demand. Last month, it announced that it would spend $250 million on a one-time stimulus to attract drivers.

While initially, its stock price went up after the report, it dipped more than 4.5%.

Read here more about Lyft’s quarter!

Source: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.