Moderna to be added to the S&P 500

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:25, 20 July 2021

One of the pharmaceutical companies that came into the public eye since the pandemic will reach a significant milestone

Starting July 21, Moderna Inc will replace Alexion Pharmaceuticals in the S&P 500 index. The addition to one of the closely tracked benchmarks followed the $39 billion Alexion takeover by AstraZeneca in December 2020.

It seems like Moderna is on a roll this year. It posted stronger-than-expected Q1 earnings of $2.84 per share on revenues of $1.9 billion in May. It updated its full-year vaccine sales forecast to $19.2 billion for the full fiscal 2021. Moreover, the group formally asked the US Food and Drug Administration to approve the request to allow its COVID-19 vaccine to be administered to teenagers in the following months.

After the news hit the wires, during today’s pre-market trading, Moderna shares traded 7.8% higher, indicating an opening price of $280 apiece – an all-time high. If the momentum is steady, this could point to a year-to-date gain of around 168%, pushing the market cap to $112 billion.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.