Most markets took advantage of the positive global sentiment - Wednesday Review, August 4

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:47, 05 August 2021

Weaker-than-expected jobs data that came ahead of the NFP report weighted on stocks

The US

Wall Street closed in a mixed manner, with investors spooked by the signs of weakness in the labor market, at a time when the Federal Reserve continues to signal that easy monetary policy will soon come to an end. USA30 slipped 0.9%, while USA500 fell 0.5%. TECH100 gained 0.1%.

Crude oil traded 0.2% higher at $70.73 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1,818.30 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets were mainly up, as investors focused on the latest economic data from China.

HongKong45 jumped 1.22%.

Japan225 edged down 0.15%.

Down under, Australia200 was up 0.23%.

 

Europe

The stock market traded broadly higher, driven by positive global sentiment. Germany30 traded 0.4% higher, and France40 rose 0.3%. UK100 climbed 0.2%, ahead of the country’s central bank handing down its monetary policy.

Brent oil rose 0.5% to $72.75 per barrel.

EUR/USD added 0.1% reaching 1.1877.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.