Nordstrom topped Q1 sales expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:19, 26 May 2021

The American luxury department store chain reported mixed results for Q1 2021

Nordstrom revealed a revenue that came in at $3.01 billion, surpassing the $2.90 billion expected. At the same time, the loss-per-share was of $1.05, higher than the 57 cents expected. The company added 20% more items for people to choose from, investing more in home, active, and kids' categories.

Compared to last year figures, Nordstrom’s full-price brand net sales rose 37%.

According to management, the elevated labour and shipping costs and supply chains issues in the apparel industry impacted and continue to affect the business.

For fiscal 2021, Nordstrom reaffirmed its 25% revenue growth outlook. Moreover, it believes the digital sector will account for more than half of its business by year-end.

Nordstrom CFO Anne Bramman stated: “While there is still considerable uncertainty with respect to Covid-19, we remain confident in our ability to deliver on our targets for 2021 and generate profitable sales growth as demand recovers.”

Year to date, Nordstrom stock price went up about 17%, pushing its market cap to $5.8 billion.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.