Nordstrom tops earnings expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:46, 25 August 2021

One of America’s most prominent luxury department store chains reported better-than-expected Q2 2021 earnings

Nordstrom revealed that for the quarter ended July 31, it scored an EPS of 49 cents compared to the 27 cents forecasted. At the same time, revenues topped the $3.36 billion consensus, with figures coming in at $3.66 billion. Compared to the year-ago numbers, sales more than doubled.

Revenues surged as shoppers used Nordstrom’s anniversary sale as a reason to purchase new shoes, dresses and activewear. Total sales from the anniversary event were up 1% compared to 2019.

According to Pete Nordstrom, the company’s president: “A compelling merchandise assortment, combined with new and differentiated services and experiences, contributed to strengthening customer engagement and improving financial results during our Anniversary Sale.”

For the future, Nordstrom expects its annual revenue to increase more than 35%, revising it from a prior calling of 25% growth.

As of Tuesday’s market close, Nordstrom shares are up 21% since the beginning of the year, pushing its market cap to $6 billion.

 

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.