Novavax delays again the timeline for ramping up production for its COVID-19 vaccine

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:00, 11 May 2021

The biotechnology company that focuses on discovering, developing and commercialization of vaccines reported figures for the first quarter of 2021

Novavax revealed revenue of $447 million, beating the $213.3 million consensus. Part of it came as payment from the US government for its COVID-19 vaccine research. For overall research and development, it spent $593 million in the quarter. At the same time, its net loss came in at $223 million. Despite posting a loss per share of $3.05, it still managed to top by $0.55 the consensus.

The results came on the same day as it announced that it is postponing the timeline for ramping up the COVID-19 vaccine production. Moreover, it doesn’t expect to seek regulatory approval for the shot in Europe, Britain, and the US until Q3 2021. The Maryland-based company has repeatedly pushed back the production forecasts as it struggled to get the raw materials and equipment needed to make the vaccine.

Moreover, Novavax said it doesn’t expect to reach the target production of 150 million doses/ month until Q4 2021, revised upwards from an initial third quarter.

Following the news, Novavax stock price plummeted almost 9%.

Sources: reuters.com, seekingalpha.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.