Nvidia and Arm deal is under regulatory investigation

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:36, 21 April 2021

1618914141.png
National security concerns raised amid Nvidia and Arm $40 billion deal

Nvidia announced in September 2020 its plans to purchase the chipmaker Arm from SoftBank for $40 billion.  After the reveal, many tech-specialized companies, including Google, Microsoft, and Qualcomm, expressed concerns regarding the deal being made or not in good faith.

In February 2021, the three US companies reached out to regulators in the UK, EU, US, and China on Nvidia's influence on how Arm licenses its chipmaking technology.

At that time, Nvidia CEO Jensen Huang had the following things to say: "Nvidia will maintain Arm's open licensing model. We have no intention to 'throttle' or 'deny' Arm's supply to any customer."

Now, according to a statement made on Monday, the UK government will look into the matter and its national security implications, questioning the $40 billion deal.

Digital minister Oliver Dowden: "As a next step and to help me gather the relevant information, the UK's independent competition authority will now prepare a report on the implications of the transaction, which will help inform any further decisions."

The Competition and Markets Authority (CMA) has to assess the competition, jurisdiction and national security impact with a report due by July 30. Then, Dowden will decide whether to clear the deal.

From Nvidia's point of view, the deal doesn't present issues of national security. "We will continue to work closely with the British authorities, as we have done since the announcement of this deal," the company stated.

Following the news, Nvidia stock price took a hit and traded 3.46% lower.

Sources: theguardian.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.