Nvidia’s takeover of Arm under scrutiny

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:16, 19 November 2021

The long-announced takeover of Arm by Nvidia seems to encounter setbacks

On Tuesday, November 16, the U.K. government reported that it wants a full-blown investigation of the takeover of what is widely considered the crown jewel of the British tech sector – Arm.

Nadine Dorries, Digital and Culture Secretary, ordered a “phase 2” investigation into the $40 billion bid, which will be conducted by the Competition and Markets Authority (CMA) over the next 24 weeks, focusing on antitrust concerns and national security issues. The CMA revealed its “phase 1” examination brought to serious light concerns about the bid. The deal, which was expected to be closed before March 2022, is now unlikely to be completed before the deadline as regulators worldwide are scrutinizing the takeover. Last month, the European Commission launched its investigation into the deal.

Also, critics are concerned that the merger could restrict access to Arm’s “neutral” chip designs, leading to higher prices, less choice and reduced innovation in the industry.

However, Nvidia was quick to respond, stating: “We plan to address the CMA’s initial views on the impact of the transaction on competition. We will continue to work with the U.K. government to resolve its concerns. […] The phase 2 process will enable us to demonstrate that the transaction will help to accelerate Arm and boost competition and innovation, including in the U.K.”

Apart from the inquiry’s outcome, investors are looking for Nvidia’s fiscal Q3 2022 figures due after market close on November 17. Analysts are looking for an EPS of $1.11.

At the moment of writing, Nvidia stock price was trading about 0.37% lower.

 

Sources: cnbc.com, Investopedia.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.