Oil drops ahead of OPEC+ policy meeting

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:39, 04 October 2021

The Organization of the Petroleum Exporting Countries left its mark once again on oil prices

On Monday, OPEC and its allies will reach a consensus on how much oil to release into the market, as supply disruptions and recovering demand pushed the prices above the $80 per barrel mark.

Oil price rallying to a three-year high could be even more significant as the gas prices increased 300%. The latter came closer to trade at an equivalent of $200 per barrel due to supply and production shortages of other fuels.

In July, OPEC+ agreed to boost output by 400,000 barrels per day (BPD) every month until April 2022 to phase out 5.8 million BPD of existing cuts. Despite the ongoing setbacks caused by the new wave of COVID-19 infections, the earliest increase is in November, as the previous meeting decided on October volumes.

At the beginning of this week, October 4th, Brent oil was down 0.2% to $79.14 per barrel, ending last week up 1.5%. After marking gains for the past six weeks, Crude oil dropped 0.2% to $75.73 a barrel.

Source: reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.