Oil prices stabilize after hitting $72

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:53, 07 June 2021

1623065779.png
Black gold prices are stable after reaching a two-year high above $72 a barrel, but many different factors can change the outlook.

Demand for black gold is surging in both the U.S. and Europe, as COVID-19 restrictions are easing. In such a market scenario, OPEC and its allies are sticking to agreed supply restraints through July. 

Oil prices – in a bull market?

During early Monday, June 7, Brent Crude was trading at $71.27/barrel, only $1 lower than its highest value in two years, reached on May 31. WTI Crude also touched $70/barrel for the first time since October 2018, before retreating slightly.

OPEC supply restrictions and demand recovering in part from the pandemic-induced collapse are credited for such price surges.

Iran and global powers will take part in a fifth round of talks on June 10 in Vienna. A possible outcome could see Washington lifting economic sanctions on Iranian oil exports.

Interested in trading red-hot commodities? Check out our commodities page and trade Oil, Gold, copper, and many others via CFDs!

Source: investing.com.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.