Oil production to increase in Q2

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:27, 05 April 2021

OPEC+ pushes for additional oil production

Some of the world’s powerful oil producers’ group, known as OPEC+, decided to curb the existing output cuts starting May gradually.

According to the group, 350,000 more barrels will be added, while another 350,000 is expected to hit the markets in June. Moreover, starting from July, the production will be increased by 450,000 barrels per day.

Currently, the OPEC+ group is cutting more than 7 million barrels per day to stabilize the oil prices and reduce oversupply. In May, Saudi Arabia voluntarily will add one more million barrels per day to those cuts.

The alliance’s decision came after the Suez Canal reopened to traffic and the ongoing COVID-19 crisis still threatens the demand outlook, with multiple countries imposing lockdowns again to curb the infection.

Oil prices fluctuated during the past weeks, swinging between $62 per barrel to $70. It managed to stabilize at around $64 a barrel.

Following the OPEC+ meeting, Brent oil traded at $65.08 per barrel, while Crude oil was at $61.63 a barrel.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.