OPEC+ modestly hiked the oil output

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:39, 01 tháng 4 2022

1648734677.png
The US is considering a historic release from emergency crude stockpiles

OPEC+ came to a decision earlier today. The group agreed to continue with its strategy of gradually reopening the taps following the news that the US is considering the largest-ever draw from its emergency oil reserves – 180 million barrels. This move would mark the third time the US tapped its reserves in six months and the second since February 24.

The energy alliance will raise its output target by 432,000 barrels per day starting May 1. The decision was in line with expectations.

OPEC+ is in the process of relaxing the record supply cuts off approx. ten million barrels per day. The cut was put in place in April 2020 to help the energy market recover after the COVID-19 restrictions cratered the demand for crude oil.

So far, oil prices have rallied to near all-time highs because of the concerns about Russian supply disruptions after the US and multiple international allies imposed several economic measures against the Kremlin, following its invasion of Ukraine. Russia is the world’s third-largest oil producer and a major producer and exporter of natural gas.

After the news hit the wires, Brent oil traded 5% lower at $107.69 per barrel, and Crude oil fell 5.4% to $101.96/barrel.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.