Oracle beat top and bottom quarterly expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:34, 16 June 2021

Despite surpassing EPS and revenue expectations, Oracle disappointed with the next quarter’s guidance

The computer technology corporation impressed analysts with its figures for its fiscal fourth-quarter 2021. Oracle posted an adjusted EPS of $1.54 on revenues of $11.23 billion. Both figures topped the $1.31 earnings-per-share and $1.04 billion previously touted.

Cloud services and license support accounted for more than half of Oracle’s total quarterly revenue, with figures coming in at $7.39 billion. At the same time, the cloud license and on-premises license segment reported a 9% increase to $2.14 billion.

Moreover, in the quarter, Oracle announced new public-cloud computing options that draw on Arm-based chips.

Regarding guidance, for the fiscal first quarter of 2022, the company called for an EPS between $0.94 - $0.98 and a 5% revenue growth. The company’s outlook is lower than expected, as it plans to increase capital expenditure to support the cloud computing workloads.

Since the beginning of the year, Oracle stock gained 26%, while USA500 added 13%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.