Patchy growth data caused the markets to trade in a mixed fashion - Tuesday Review, April 13

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:55, 14 April 2021

Most stocks underperformed amid vaccine setback and economic data

The US

Wall Street was mixed on Tuesday as the authorities halted the Johnson & Johnson vaccine's use after some recipients reported rare blood clots. On the other hand, the earnings season just started. USA30 fell 0.1%, while USA500 rose 0.42% closing at a new record high. TECH100 was up 1.16%.

Crude oil gained 0.6% reaching $60.05 per barrel.

Gold traded 0.3% lower at $1,726.95 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets were up as investors awaited the US' consumer price index for March to see signs of an economic recovery.

HongKong45 rose 1.44% after the city's administration announced ease of the restrictive measures for those fully vaccinated against COVID-19.

Japan225 gained 1.04%.

Down under, Australia200 was up 0.01%.

 

Europe

Stocks traded in a mixed manner, focusing on the US inflation numbers and the UK's economic growth of 0.4%. The figures came below the 0.6% expected. Germany30 and France40 each gained 0.3%. UK100 dropped 0.2%.

Brent oil rose 0.7% to $63.69 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% lower at 1.1902.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.