Pfizer is developing an at-home pill against COVID-19

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:12, 29 April 2021

1619622229.png
The middle of the week came with news from one of the most popular pharma companies right now due to its COVID-19 vaccine – Pfizer

Pfizer, the company that developed the first authorized COVID- 19 vaccine in the US, announced that it began in March an early-stage clinical trial of a new medicine for the disease. The new drug is a protease inhibitor and works by inhibiting an enzyme that the virus needs to replicate in human cells. These types of inhibitors are already being used in treating HIV and hepatitis C.

According to Pfizer CEO Albert Bourla, if everything goes smoothly and the FDA approves the drug, it will hit the shelves by the end of the year.

From the health experts’ perspective, the ingestible drug could be a game-changer because infected people could use it outside hospitals.

Besides the news drug, Pfizer is testing its vaccine in 6-months to 11-year-old children, after the company received from the FDA the authorization to expand its vaccine usage to adolescents aged between 12 – 15.

The market seemed to react positively to the news. At the moment of writing, Pfizer stock price is trading 0.57% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.