Philip Morris raises cash offer for Vectura Group

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:05, 09 August 2021

The week starts with a new possible deal in the tobacco and drug-making industry

Philip Morris, the Swiss-American multinational cigarette and tobacco manufacturing company, announced that it increased its offer for Vectura Group PLC. Philip Morris is willing to spend £1.02 billion for the British pharmaceutical business.

Under the new deal, shareholders of Vectura will receive 165 pence/share in cash, up from Morris' previous offer of 150 pence a share, topping Carlyle Europe Partners V of 155 pence apiece announced Friday.

Through this deal, Philip Morris is looking to push back against critics, saying that the Vectura deal was part of a larger project meant to "build on its leading scientific capabilities to develop products and services that go Beyond Nicotine". The project was first announced in 2019.

The statement came after Vectura revealed that it had agreed to a £958 million takeover by Murano Bidco Ltd, a company indirectly controlled by funds managed by Carlyle Europe Partners V, and withdrew its recommendation for Phillip Morris' proposal.

According to Vectura, which is specialized in inhaled medicines, Carlyle offers better value to shareholders than Morris and puts the company in a better position to meet its current strategy.

 

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.