Predominately positive day at the end of the quarter - Wednesday Review, June 30

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:21, 01 July 2021

1625128299.png
European markets closed lower as COVID-19 cases jump

The US

Markets closed higher as investors ended the month and the quarter by largely shrugging off positive economic data and looking forward to Friday’s employment report.

USA30 rose 0.61%, while USA500 gained 0.13%, nabbing its fifth straight record close. TECH100 dropped 0.17%.

Crude oil rose 0.82% to hit $73.58 a barrel.

Gold was up 0.24% to $1,767.85 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.36% at 92.373.

 

Asia and Australia

Stocks mainly were up as a brightening economic outlook, and news that vaccines can act against the Delta variant of COVID-19 boosted investor sentiment.

Japan225 traded 0.04% lower after data released in the day showed that industrial production fell 5.9% month-on-month in May.

HongKong45 inched up 0.01%.

Down under, Australia200 gained 0.57%.

 

Europe

UK100 fell 0.71% over concerns that the recent surge in COVID-19 infections in the country might harm economic growth. Germany30 fell 1.02%.

Brent oil rose 0.69% to trade at $74.79 a barrel.

EUR/USD was down 0.34% to 1.1855.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.