Profitable Q3 for TSMC

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:01, 14 October 2021

The booming demand for semiconductors drove Taiwan’s chip giant revenue higher

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) had a 13.8% jump in Q3 2021 profit. The world’s largest contract chipmaker and a key supply to Apple, revealed a net profit of $5.56 billion, well above the estimates. Revenue for the quarter jumped 22.6% to $14.88 billion.

Revenue from customers in North America accounts for 65% of the overall figures, while revenue from China made up 11% of the total.

Chief Financial Officer Wendell Huang stated: "Our Q3 business was mainly supported by strong demand across all four growth platforms,” mainly for smartphones, cars, and various devices.

For Q4 2021, TSMC expects the business to be supported by strong demand for 5-nanometer technology. The company updated its revenue forecast to $15.7 billion, approx. 24% higher than initially touted. Moreover, TSMC also announced that it plans to invest $100 billion over the next three years to increase production capacity.

After the news hit the wires, Taiwan Semiconductor’s stock price closed 0.4% higher. Since the beginning of the year, the stock price rose about 8.5%, pushing the market value to $526.3 billion, more than twice of rival Intel.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.