Profitable quarter for Verizon

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:35, 27 January 2022

Verizon Communications expects a strong 2022

In Q4 2021, Verizon earned $1.31 per share, beating the estimates of $1.28. At the same time, the company’s net income was $4.7 billion. The total operating revenue was $34.1 billion for the quarter ended December 31, excluding the sale of Verizon Media. The market was looking for $34.01 billion.

Verizon has massively expanded its 5G services, topping the year-end target for high bandwidth 5G network nationwide. According to the telecom provider, a third of wireless phone users now possess a 5G-capable device. The company added more-than-expected wireless subscribers who pay a monthly bill – 558,000. The average estimate was 546,000.

For the current year, Verizon is looking for an adjusted EPS of $5.40-$5.55, higher than analysts’ estimates of $5.39. As the adoption of 5G services increases, the company expects a strong year of subscribers for its wireless services.

After the news hit the wires, Verizon traded 0.6% higher.

Sources: reuters.com, Verizon.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.