Prolific quarter for Procter & Gamble

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:27, 20 January 2022

1642685423.png
The consumer goods corporation reported fiscal Q2 2022 earnings figures that topped estimates

Procter & Gamble (P&G) revealed an EPS of $1.66 slightly higher than the $1.65 expected for the quarter ended in December. Net sales rose 6% to $20.95 billion, surpassing the $20.34 billion forecasted. At the same time, organic revenue also rose 6%. Approximately half of the growth was due to the rising prices of various products.

According to the company's executives, more price increases are underway, and retailers have already discussed the matter. Some additions are to take effect on February 28 and mid-April.

For the ongoing fiscal year, P&G revised its sales growth forecast of 4% - 5% from a previous range of 2% - 4% upwards. It also plans to boost the buyback program from last year's high of $9 billion to as much as $10 billion. P&G didn't change the forecast for earnings, confirming that it sees core figures growing 3%-6% from $5.66 per share reported in 2021.

After the news hit the wires, P&G's share price traded 4.25% higher at $163.50 apiece, pushing its six-month gain to 17%.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.