Promising figures for Bed Bath & Beyond

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:50, 01 July 2021

1625145349.png
The American chain of domestic merchandise retail stores unravelled mixed fiscal first-quarter 2021 figures

Bed Bath & Beyond reported an adjusted EPS of 5 cents, missing the 8 cents consensus. However, its revenues surpassed the $1.87 billion forecasted, figures coming in at $1.95 billion, marking a 49% increase from a year earlier. The company said the net loss narrowed to $51 million, from $302 million reported in the year-ago period. 

Digital sales accounted for 38% of total revenues, as customers opted to browse and buy online and pick up their orders at nearby Bed Bath & Beyond. In May, the company partnered with DoorDash to offer same-day delivery to shoppers’ homes.

The promising figures came because of the retailer’s initiative to launch new brands and remodelling stores, drawing customers in for various products, from blenders to bathmats.

The company expects to earn between 48 cents – 55 cents per share after adjustments for the second quarter. Bed Bath & Beyond raised its 2021 revenue outlook to a high of $8.4 billion from a prior of $8.2 billion.

Bed Bath & Beyond shares jumped after the results, closing yesterday’s trading session 11.30% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.