Promising US economic readings

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:47, 27 January 2022

1643295495.png
GDP grew higher at the end of 2021. Unemployment figures reached a four-week low

The jobless claims totaled 260,000 for the week ended January 22, with figures coming in line with expectations. Compared to the previous week’s numbers, the numbers are 30,000 lower. The unemployment filings are lower for the first time in four weeks after in December claims reached a half-century low of 188,000.

US GDP

The US economy grew at a higher rate than expected in 2021 despite the challenges posed by Omicron and supply chain disruption.

According to data from the Commerce Department, the country’s GDP increased at a 6.9% annualized pace, higher than the 6% forecasted.

Despite the latest GDP increase, Fed Chairman Jerome Powell warned that growth in the early part of the year is slowing. The Fed telegraphed a March interest rate hike – the first one since 2018. Moreover, central bankers expect the end of the monthly asset purchases in the same month.

The tightening measures respond to inflation running at its highest pace in four decades.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.