Quarter of records for the global venture funding

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:05, 14 April 2021

Global venture funding reached an all-time high in Q1 2021

So far, 2021 was a year of records, from the American markets closing at record highs to the cryptocurrency market cap topping $2 trillion, and Tencent and Prosus completing the world’s largest block trade.

But those are not the only worth-mentioning records. According to Crunchbase, the number of companies valued at $1 billion or higher (also known as unicorns) is higher than ever, with almost two new companies popping up every two days in the first quarter. Moreover, the report shows that the global venture investments hit $125 billion in the first three months of 2021. This represents a 50% growth quarter-on-quarter and a 90% surge year-on-year. The figures topped the previous record reported in Q4 2018 when the global funding reached $92 billion.

The most significant increases were reported in healthcare, financial services, transportation, commerce, and shopping – a 56% growth quarter-over-quarter, roughly $100 million.

But only the global venture investments reached new highs. The pace of acquisitions rose 26% in Q1 2021 and 44% year-over-year. The most significant purchases were of GlobalLogic by Hitachi for $9.6 billion (both companies are specialized in tech and cloud computing services), Auth0 by Okta for $6.5 billion (management platforms), and finally Moonton’s purchase by Nuverse for $4 billion (game developers and publishers).

The Asia-based companies took the markets by storm with their IPOs — one of the most significant being Kuaishou’s, valued at $150 billion. At the same time, the largest US-based direct offering was of the gaming platform Roblox, valued at $30 billion.

While the first quarter ended on a high note, now all eyes are on the most anticipated public debut of 2021 – Coinbase’s direct listing. Read more about it here!

Stay updated with CAPEX.com!

Sources: crunchbase.com, itproportal.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.