Record annual loss for Ryanair

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:29, 17 May 2021

One of the largest European airline groups posted its annual figures. Even though the COVID-19 restrictions had a negative impact, the airline sees signs of recovery

Ryanair revealed a record annual after-tax loss of $989 million, as it was forced to scrap more than 80% of flights. Group Chief Executive Michael O'Leary: "It's better than we predicted, but still a fairly traumatic loss for an airline that has been consistently profitable for our 35-year history."

In its financial year ended in March, the airline flew 27.5 million passengers, significantly lower than what it reported during the previous year – 149 million.

For the future, Ryanair reiterated its forecast that numbers for the current fiscal year would be closer to the lower end in the range of 80 million – 120 million passengers. For the April-June quarter, it expects to fly as many as 6 million people. According to O'Leary, "recovery has already begun," as bookings climbed from around 500,000/week in April to 1.5 million per week.

Moreover, the company added that it is impossible to give a formal profit outlook for the year. They said that the possible outcome for FY22 is currently close to breakeven, if the vaccine rollout in Europe remains on track.

At the moment of writing, Ryanair stock price is up 1.20%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.