Record fiscal-year revenue for Nvidia

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:30, 17 tháng 2 2022

1645100690.png
The tech giant reported earnings and sales that topped analyst expectations and provided a strong forecast for the ongoing quarter

For fiscal Q4 2022, Nvidia announced an adjusted EPS of $1.32 compared to the $1.22 expected, up 69% year-over-year. At the same time, revenue came in at $7.64 billion, versus $7.42 billion touted, marking a 53% year-over-year increase. For the whole fiscal 2022, Nvidia reported record revenue of $26.91 billion, up 61% from the previous year’s figures.

The company’s data center business reported the most significant year-over-year increase – 71% - as cloud providers and enterprises turned to its graphic processors. The segment had sales of $3.26 billion.

However, gaming was still Nvidia’s largest market, as its latest GeForce graphic processors are ideal for playing advanced computer games. Sales rose 37% year-over-year to $3.42 billion.

In a sign of how Nvidia is handling supply chain issues, the company said it had $9 billion in long-term supply obligations, significantly higher than $2.54 billion a year ago. According to CEO Jensen Huang, Nvidia expects supply to improve each and every quarter going forward.  In fiscal Q4 2022, Nvidia paid quarterly cash dividends of $100 million. Dividend payments rose to $399 million for the entire fiscal year.

For fiscal Q1 2023, Nvidia said it expects revenue of $8.1 billion, higher than the analyst outlook of $7.29 billion, due to the “exceptional” demand for its chips used for AI and other intensive applications.

Sources: cnbc.com, globenewswire.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.