Record high for UK jobs

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:54, 12 October 2021

1634044830.jpg
The latest data from the Office for National Statistics revealed a record high in the payrolls number

The number of workers on companies’ books increased by the most on record – 207,000 – from August, with the increase coming shortly before the government’s wage subsidies scheme ended. According to data, employers turned to recruitment agencies to find staff, while hotel and food firms created jobs as they recovered from pandemic-induced lockdowns.

In a separate report, the country’s unemployment rate decreased to 4.5% from 4.6% previously reported, coming in line with expectations.

The latest numbers are essential as the Bank of England is preparing to become the first major central bank to hike rates since the pandemic started. Moreover, inflation is heading towards 4%, double the target.

The pay growth is also monitored, as the BoE tries to measure how persistent a recent jump in inflation could be. For the June-August period, weekly earnings jumped 7.2% compared to the same period a year ago.

Inflation has already started to impact investor sentiment, weighted by higher energy costs, supply chain disruptions, and a decline in mining and banking stocks. At the moment of writing, UK100 was 0.47% lower.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.