Risk appetite returns pushing the markets higher - Monday Review, June 21

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:23, 22 June 2021

Wall Street ends higher, led by surging USA30

The US

Wall Street closed higher as a sea of green swept across cyclical and value corners of the market amid a rebound in risk appetite. USA30 jumped 1.8%, while USA500 rose 1.4%. TECH100 was up 0.79%.

Crude oil rose 2.29% to $72.92 per barrel.

Gold was up 0.80% to $1,783.15 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.35%.

 

Asia and Australia

Stocks traded lower as investors turned away from the reflation trade thanks to the US Federal Reserve’s unexpected hawkish turn in its latest policy decision.

Japan225 tumbled 3.59%, marking the biggest slide in more than a month.

HongKong45 was down 0.66%.

Down under, Australia200 traded 1.85% lower after the release of May retail sales figures earlier in the day.

 

Europe

Germany30 was up 1% as gains in the Chemical, Transportation & Logistics and Telecoms led shares higher. UK100 rose 0.64% even though the commodity prices were near the top of a cycle and weakness in both iron and copper. France40 gained 0.51%.

Brent oil rose 1.69%, trading at $74.75 a barrel.

EUR/USD was up 0.43% to 1.1911.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.