Article Hero

Royal Dutch Shell – not so royal anymore

1636990803.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
16 tháng 11 2021
Significant changes were announced for Royal Dutch Shell at the beginning of the week

Royal Dutch Shell revealed that it would relocate from the Netherlands due to deteriorating relations with its home country for the past century. The oil and gas behemoth planned to eliminate the dual share structure, drop “Royal Dutch” from its name, relocate its tax residence to the United Kingdom, and move its top executives to London. The simplified structure was a long-debated subject for the company.

The changes come as Royal Dutch Shell is battling investor Dan Loeb demands to split itself into two companies to attract shareholders leaving the energy sector because of concerns over climate change.

The headquarter relocation is not a surprise as the company has been incorporated in the UK with Dutch tax residence and a dual share listing since 2005. Also, it wants to favor the structure of a single class of shares to kick-start “the speed and flexibility” of shareholder payouts. At the same time, Shell revealed that it would likely no longer meet the conditions for using “Royal” and expects to become Shell Plc. The name is subject to shareholder approval.

Regarding the proposed changes, investors will have to vote on a special resolution. A general meeting is scheduled to take place in Rotterdam on December 10. The company’s shares will continue to be listed in Amsterdam, London, and New York.

After the news hit the wires; the Royal Dutch Shell stock price added 1.5%.

Sources: bbc.com, Bloomberg.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.