Russia-Ukraine conflict pushes oil up

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:30, 22 tháng 2 2022

1645528726.png
Oil prices hit the highest mark in seven years

The tensions between Russia and Ukraine escalated after Moscow ordered troops to a couple of breakaway regions in eastern Ukraine. This move added to the already present supply concerns pushing prices to nearly $100 a barrel. OPEC+ has resisted calls to boost supply more rapidly.

After the news hit the wires, Brent oil – the global benchmark – was up 3.7% at $98.87 per barrel, having earlier reached $99.38, the highest since September 2014. At the same time, Crude oil jumped 4.8% to $95.48, having earlier reached $96/barrel – also the highest since 2014.

Regarding the Russia-Ukraine situation, the US and its European allies are to announce new sanctions against Russia after the Russian leader Vladimir Putin formally recognized the two breakaway regions, escalating a security crisis. President Joe Biden signed an executive order through which the US business activities in those regions are halted.

Moreover, Britain officials said that it had drawn up sanctions to target those complicit in violating Ukraine’s territorial integrity, which will be implemented today.

Sources: cnn.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.