Russia-Ukraine tensions challenge markets

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:24, 01 March 2022

1646148181.png
As the Russian army is making its way up to Kyiv, markets remain volatile

Oil prices continue to trade over the $100 per barrel mark. Prices first jumped last Thursday when Russia invaded Ukraine, raising fears of supply disruptions in what is already a very tight market. Also, on Monday, Canada announced the ban of Russian oil imports – being the only nation to target Russia’s energy complex directly.

Today, Crude Futures jumped 5.7% to trade at $101.17 per barrel, while Brent Crude added 6.3% to trade at $104.16/barrel. The latter reached $105.79 last week, the highest since 2014. According to Morgan Stanley, the situation in Ukraine introduced a “risk premium in oil prices that is likely to remain in the coming months.”

The Russian Rouble

Not only the oil prices were affected by the latest geopolitical event, but also Russia’s currency. On Monday, the Ruble plunged to a record low after multiple Western nations imposed new sanctions. On the electronic currency trading platform EBS – the Rouble crashed more than 40% against the US Dollar, trading at 120/dollar. It later slightly recovered to 94 Rubles. The currency lost a third of its value so far this year, but the Bank of Russia raised the interest rate to 20% in an emergency move to help trim losses.

Bitcoin

The largest crypto in the world jumped almost 17% this Tuesday, March 1, to $44,511.20. The surge came after last week the cryptocurrencies plunged, as risk assets such as stocks sold off following Russia’s invasion of Ukraine.

Ether added 15.2% to $3,022.

 

Sources: cnbc.com, news.sky.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.