Samsung halts production of S21 FE due to chip shortage

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:09, 14 June 2021

1623670633.png
The global chip shortage caused by the pandemic-related restrictions continues to have an impact on operators

The South Korean multinational conglomerate, Samsung Electronics Co., announced the production suspension of one of its mid-range phones because of a chip shortage.

Samsung’s Galaxy S21 Fan Edition halt came after a shortage of Qualcomm’s application processors. The less expensive version of the Galaxy S21 was aimed to be launched in August.

According to South Korea’s Electronic Times report, the chip shortage may not be resolved soon. Moreover, Samsung has warned that it is grappling with the fallout of a “serious imbalance” in global semiconductor supply.

Samsung is not the first company to cite chip shortage as a problem. Nio, the Chinese electric car company, revealed that deliveries slide in May due to “the volatility of semiconductor supply and certain logistical adjustments.” In May, Nio managed to deliver 6,711 vehicles.

Despite the recent setback, rumor has it that Samsung began the production of its Galaxy Z Fold3.

Sources: Bloomberg.com, seekingalpha.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.