Sherwin-Williams Co takes center stage with its latest figures

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:44, 02 August 2021

One of the world’s largest companies specialized in developing, manufacturing, and selling coatings and related products is taking the market by storm with its latest performance

The Sherwin-Williams Company reported an EPS of $2.42 in Q2 2021, topping by 12% of last year’s figures. Revenues also came ahead of the year-ago numbers, at $5.37 million, marking a 16.9% increase.

In the first six months of the year, the company repurchased 6.4 million shares, with a remaining authorization to repurchase 52.25 million shares via open market purchase at the end of the quarter.

For the future, Sherwin-Williams expects its net sales to increase mid-to-high single-digit percentage, while for the whole of 2021, it is expected to increase high-single to low-double digits.

USA500’s materials sector, part of which is Sherwin-Williams, has broken out in recent days, ending last week 3% up in the top performance of the index. According to data from Zacks, shares of Sherwin-Williams gained 35.2% in the past year, compared with a 30.3% rise of the industry. Year-to-date, its share price went up more than 19%.

Sources: finance.yahoo.com, morningbrew.com, zacks.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.