Snowflake down after Q4 earnings report

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:45, 03 tháng 3 2022

1646311318.png
The data-analytics software company left markets speechless after its latest quarterly report

For the fiscal Q4 ended January 31, Snowflake reported adjusted losses per share of 43 cents. However, the revenue came in at $383.8 million, higher than $372.6 million expected by analysts, marking a growth of 101% year-over-year. At the same time, Snowflake reported a net loss of $132 million, narrowing from almost $199 million in the year-earlier quarter. Most of Snowflake's revenue came from products – a reflection of the use of its service for storing and running queries on a variety of data. Consulting and training accounted for the rest of the revenue.

Snowflake also revealed that it purchased data start-up Streamlit for $800 million.

At the end of the quarter, the company had almost 6,000 customers.

During the quarter, according to executives, engineers have been rolling out efficiency improvements to Snowflake's software that have lowered consumption of customers' credits.

For fiscal 2023, the company forecasts a product revenue growth between 65%-67%.

The mixed figures made the market react negatively, Snowflake shares dropping 30% after the report.

 

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.