Snowflake’s margin and sales outlook in the spotlight

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:48, 15 June 2021

1623656812.png
After stronger-than-expected quarterly results, Snowflake is under scrutiny regarding its outlook

The cloud computing-based data warehousing company revealed that it is expecting mixed figures. Snowflake’s estimate showed strong conviction about continuing revenue growth, but the margin forecast was less robust. The company forecasts a 10% increase in operating margin and 30% product-sales growth in the long term.

According to Bloomberg, the revenue forecast “represents a scaling function well ahead of prior generations of growth software” and could be underestimated. Analysts from Morgan Stanley and Citi are concerned whether the data-analytics-software company could live up to expectations. The worries about its valuation caused the stock to slump 34% in the past six months. Both investment banks touted a $270 price target. 

The comments came after last month the company had reported a first-quarter 2022 adjusted net loss of 12 per share on revenues of $228.9 million. Both figures had surpassed the analysts’ expectations of 15 cents loss-per-share and $212.6 million in revenue.

At the moment of writing, Snowflake stock price is $240.60 apiece.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.